مرا در خاطر کسی یادی نیست 

 

رفتنم را نیز آهی نیست

 

[ جمعه دوازدهم دی 1393 ] [ 23:56 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

خیلی خوبی،با اینکه بدی... 

[ جمعه دوازدهم دی 1393 ] [ 23:51 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

گــوش کــن

 

وزش ظلمت را می شنوی ؟

 

من غریبانه به این خوشبختی می نگرم

 

من به نومیدی خود معتادم

 

گـــوش کــن

 

وزش ظلمت را می شنوی ؟

 

در شب اکنون چیزی می گذرد

 

ماه سرخست و مشوش

 

و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است

 

ابرها، همچون انبوه عزاداران

 

لحظهء باریدن را گوئی منتظرند

 

لحظـه ای …

 

و پـس از آن، هیــچ.

 

فروغ فرخزا

 

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 22:52 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

وای خدای من معماری خعلی سخته

 

 

استادا خیلی تکلیف میگن

 

 

ولی باتمام اینا خیلی بهش علاقه دالم

 

 

و واسسم مشکلاتش شیرینه...

 

[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ 23:49 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

نیست در شهـــــــــــر نگاری که دل ما ببـرد

 

بختــــــــم ار یار شود رختـــــــم از اینجا ببرد

 

کو حـریفی کش سر مست که پیش کرمش

 

عاشق سوختـــــــــــه دل نام تمنــــــــا ببرد

 

در خیال اینهـــــــــمه لعبت بهوس میـــــبازم

 

بو که صاحب نظـــــــــــــــری نام تماشا ببرد

 

باغبــــــانا ز خزان بیخبرت می بیــــــــــــــنم

 

آه از آنروز که بادت گل رعنــــــــــــــــــــا ببرد

 

رهـــزن دهــــــــــر نخفـتست مشو ایمن ازو

 

اگر امـــــــــروز نبردست که فــــــــــــردا ببرد

 

علــــم و فضلی که بچل سال دلم جمع آورد

 

ترسم آن نرگس مستانه بیغــــــــــــــما ببرد

 

سحر با معجــــــــــزه پهلو نزند دل خوش دار

 

سامری کیست که دست از ید بیضا ببـــــرد

 

جام میــــــــــنایی می سد ره تنگدلی ست

 

منه از دست که سیل غمت از جا ببـــــــــرد

 

راه عشق ار چه کمینــــــــگاه کماندارانست

 

هر که دانسته رود صرفه ز اعـــــــــــــدا ببرد

 

حافظ ار جان طلبد غمـــــــــــــزه مستانه یار

 

خانه از غیـــــــــــــر بپرداز و بهل تا ببــــــــرد

[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 13:7 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت..!!

 

[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 12:55 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

من اون زخمی رو خوردم که تو از حس کردنش مردی!

[ پنجشنبه دهم مهر 1393 ] [ 18:4 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت

 

 

یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

 

 

تا شدم حلقه بگوش در میخانه عشق

 

 

هر دم آید غمی نو به مبارک بادم

 

[ پنجشنبه دهم مهر 1393 ] [ 18:1 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

بیزارم از این زندان که نامش زندگیست

 

 

یا من زنده نیستم یا زندگی چنین نیست

 

[ پنجشنبه دهم مهر 1393 ] [ 17:58 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]

کافر اگر عاشق شود

 

 

بی پرده مومن میشود

 

[ پنجشنبه دهم مهر 1393 ] [ 17:55 ] [ عاشقه دلخسته ]

[ ]